ผลการคัดเลือก

(Download #DSTARTUP2)

การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจแบบก้าวกระโดด... DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ) สถาบันบ่มเพาะนวัตกรรมธุรกิจ School of Innovative Business Incubation (SIBI)

หลักสูตร DSTARTUP เน้นปั้นแนวคิดธุรกิ จผ่านนวัตกรรม ในยุคดิจิทัล สำหรับนักธุรกิจ ผู้บริหารที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่ หรือต้องการหา Solution ใหม่ๆในธุรกิจเดิมที่มี และนักลงทุนที่ต้องการเข้าใจ STARTUPอย่างครบวงจร ทั้งการสร้างและลงทุน สัมผัสประสบการณ์ Hackathon Activity สร้างธุรกิจใหม่เพียงข้ามคืน

“ โลกในอีก 4 ปีข้างหน้า จะเป็นก้าวกระโดดของ 20 ปีที่ผ่านมา ที่เปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัว

ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี DSTARTUP (ดีสตาร์ทอัพ) คือ หลักสูตรที่จะ

เตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของคุณสามารถเติบโตเป็นผู้นำในโลกธุรกิจยุคใหม่

ไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรง และรวดเร็ว ”

ประธานหลักสูตร

ที่ปรึกษาหลักสูตร

คณะผู้บริหารหลักสูตร (Director)

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คุณสมชาย รังษีธนานนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี

คุณมารุต

บูรณะเศรษฐกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ

อดีตกรรมการผู้จัดการ

บมจ. โออิชิ กรุ๊ป

Chief Strategy Director,

DSTARTUP

“เหนือกว่าการเป็นที่หนึ่ง คือ การเป็นหนึ่งเดียวกัน”

เราตั้งใจสร้าง “ดีสตาร์ทอัพ” ให้เป็นมากกว่าหลักสูตร เราจะทำให้ที่นี่ เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง Startup

Ecosystem ในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนทั้งชีวิต ธุรกิจ เศรษฐกิจ และ สังคมไปด้วยกัน

คุณโอฬาร วีระนนท์

CEO & Co-Founder,

DURIAN CORP

General Managing Director,

DSTARTUP

ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ CEO & CO -  FOUNDER, DURIAN CORP Fintech Startup ที่เป็นศูนย์กลางการระดมทุน (Hybrid Fundraising) และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) ที่ช่วยให้นักลงทุน เจ้าของกิจการ และผู้สร้างธุรกิจสามารถต่อยอด ธุรกิจกันได้อย่างยั่งยืน พร้อมประสบการณ์ การเป็นเจ้าของธุรกิจหลากหลาย ทั้งที่ปรึกษาธุรกิจ การศึกษาการสร้างแบรนด์ Event Agency ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และร้านอาหาร เจ้าของผลงานหนังสือ Best Seller  “คอนเนคชั่นพันล้าน...สานเองได้”  และเพจ BomOlarn ที่มีผู้ติดตามกว่า 70,000 คน

ดร. กมล จิราพงษ์

คณบดี คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Digital Evolution Director

DSTARTUP

ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลคอนเทนท์ โดยมีประสบการณ์ การออกแบบ สถาปัตยกรรม และสร้างสรรค์งาน 3D ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นสถาปนิกและนักออกแบบดิจิทัล อยู่ที่นครรัฐชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เคยได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอยู่หลายครั้ง เช่น การแสดงผลงาน Perfect Shell ใน Best 3D Graphics Magazine ของประเทศสหรัฐอเมริกา และรางวัลรองชนะเลิศ จากการประกวด Science and Technology in Digital Art Competition ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณบดีคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่นแอนิเมชั่นและเกมสอดคล้องกับ นโยบายรัฐบาล (Thailand 4.0) ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานสารสนเทศ สถาบันสถาปนิกสยาม โดยสมาคมสถาปนิก สยามฯ และตำแหน่งที่ปรึกษา พิพิธภัณฑ์การบิน และอวกาศแห่งชาติ

อาจารย์ อภิทาน ลี

รองผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบ

และวิจัย (REDEK)

Academic & Innovation Director,

DSTARTUP

คุณเตฌิณ โสมคำ

(Coach Roger)

Online Branding

Strategy Consultant

& Social Media Specialist

Communication &

Special Activities Director,

DSTARTUP

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม (New Product Development Coach) ด้วยประสบการณ์ด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาวนานกว่า 10 ปี เป็นที่ปรึกษา ให้องค์กร ขนาดใหญ่ทั้งใน และ

ต่างประเทศ  จบการศึกษา และสอนนักศึกษา

ที่ Arizona State University (ASU) ซึ่งเป็น

มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่ง ของ อเมริกาในด้าน

Innovation อาจารย์ลี เป็นหนึ่งในนักวิชาการ

ชั้นนำของ ประเทศไทย ในด้านการออกแบบ งานวิจัยและพัฒนาธุรกิจและผลิตภัณฑ์... โดยมีความมุ่งมั่น และแรงบันดาลใจ ในการ

ใช้ทุกองค์ความรู้ที่มีเพื่อยกระดับ SMEs

และ Starup ไทย ก้าวสู่ยุคต่อไป  ที่แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ในระดับสากล

ผู้ครํ่าหวอดในวงการโฆษณา ผู้คิดหลักสูตร

พัฒนา SME ในด้าน brandingและsocial media และสร้างให้ SME ประสบความสำเร็จ

อย่างมากมาย เจ้าของหนังสือ Best Seller “Marketing on Facebook”

รายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

(พร้อม Special Guest อีกมากมาย)

คุณกรณ์ จาติกวณิช

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

รศ.ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ประธานคณะกรรมการพัฒนา

กฏหมายฟินเทค สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เคยเป็นประธานคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุน

คุณวิเชฐ ตันติวานิช

ประธานกรรมการบริหาร C Asean Center

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ซีโอเเอล จํากัด (มหาชน)

ดร.เฉลิมรัฐ นาควิเชียร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

GMO-Zcom NetDesign

คุณเกศรา มัญชุศรี

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊คบี จํากัด และ Venture Partner, 500 Startups

อาจารย์อภิทาน ลี

รองผู้อํานวยการ ศูนย์ออกแบบและวิจัย (REDEK), KMUTT

คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์

CEO and Co-Founder, Jitta

Ezra Donnie Harinsut

COO and CO FOUNDER, OMISE

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

(Group CEO)

ดุสิต อินเตอร์เนชั่นแนล

พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์

มะลิสุวรรณ

รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

สำนักงาน กสทช.

คุณกิตตินันท์ อนุพันธ์

CEO & Founder

บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ

กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์

บริษัท TARAD.com

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณสุวัฒน์ ปฐมภควันต์

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัท สกู๊ตตาร์ จํากัด

ดร.ศรัญญา เสนสุภา

ที่ปรึกษาธุรกิจ

เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

คุณดาริน สุทธพงศ์

Founder & CEO, Indie Dish

คุณปฏิภาค มิลินทประทีป

Head of Design & Global Trend,

Durian Corporation Co., Ltd.

คุณเจษฎา สุขทิศ

เลขาธิการ สมาคม ฟินเทคแห่งประเทศไทย

Co-founder, Finnomena

และ กรรมการบริหาร

และประธานเจ้าหน้าที่ การลงทุน INFINITI

คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการออกแบบ

และธุรกิจสร้างสรรค์

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง

Head of Venture Capital Team,

Intouch Holding

คุณปิยพันธ์ วงศ์ยะรา

CEO & Founder at stock2morrow

และ ผู้ก่อตั้ง 2morrow Group

คุณชวภาส องค์มหัทมงคล

Co-Founder and Managing Director of PrimeStreet Advisory Group

คุณโอฬาร วีระนนท์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง

บจ.ดูเรียน คอร์ป

(DURIAN CORP)

Mark Wolf

Co-founder

Bangkok Venture Club

Sam Promyotin

Executive Director

Bangkok Venture Club

Robert Lomnitz

Managing Director of the BKVC Fund

ดร.ณพปกรณ์

กิตติวัฒน์วรกุล

CEO and Co-Founder

Derika Group Co. Ltd.

คุณเตฌิณ โสมคำ

Online Branding Strategy Consultant

& Social Media Specialist

พระจิตร์ จิตตฺสํวโร

Co-founder

Bangkok Venture Club

คุณกุลวัฒน์ วงศาโรจน์

กรรมการผู้จัดการ

Lean In Consulting

Startup Mindsets

ปูพื้นฐาน ปรับแนวคิด

Toolsets

เครื่องมือเปลี่ยนโลก

Execution

เมื่อลงมือทำ ต้องทำให้เป็น

Accelerate

เร่งการเติบโตธุรกิจ แบบก้าวกระโดด

Startup Investment

การหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน

Exit & Expansion

ออกจากธุรกิจอย่างเป็นตำนาน

Demo Day

Pitching Competition

ระดมทุนจริงผ่าน Crowdfunding

และนักลงทุนชั้นนำหลากวงการ

The people who are crazy enough to think

they can change the world are  the ones who do.

ทุกคนมีความฝัน แต่น้อยคนลงมือทำให้เป็นจริง

“Steve Jobs”

- ที่มาของโครงการ -

หลักสูตร DSTARTUP เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างทาง มหาวิทยาลัยศรีปทุมและ DURIAN CORP ที่มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาประเทศไทยที่ว่า การสร้างธุรกิจและอุตสาหกรรมใหม่ของไทย ให้เข้มแข็ง หัวใจสำคัญ คือเราต้องสามารถสร้าง “นักรบเศรษฐกิจใหม่ๆ” ให้เกิดขึ้นมาใน อุตสาหกรรมที่ทันสมัยซึ่งจะเป็นอนาคตของ ประเทศในเวลาอันใกล้นับจากนี้

Startup

SMEs

Social Enterprise

การจะพัฒนานักรบเศรษฐกิจใหม่ในกลุ่ม 3s คือ Startup, SMEs

และ Social Enterprise ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องสร้างกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) ของผู้ประกอบการนักลงทุน นักวิจัย มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า หรือบริการเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีรากฐานจากความเข้าใจในปัญหาของธุรกิจ และสังคมนั้นๆ และหาทางแก้ปัญหา โดยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของลูกค้าและผู้ใช้บริการดีขึ้น ทั้งในระดับประเทศไทย และขยายออกไปยังนานาชาติ

เราจึงตั้งใจสร้างและขยายเครือข่าย
ของกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง

มีความหลากหลาย
แต่สนใจในเรื่องคล้ายคลึงกัน

คือการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Startup, Creative SMEs และ Social Enterprise และรวบรวมเหล่า วิทยากรที่เป็นทั้งนักคิด นักบริหาร นักปฏิบัติ นักธุรกิจ และนักลงทุน มาถ่ายทอดในรูปแบบกรณีศึกษาที่เป็น ประสบการณ์ตรงตามความเชี่ยวชาญของ แต่ละท่าน

 

ซึ่งครอบรวมตั้งแต่แนวคิดในการสร้างธุรกิจการบริหารจัดการ กลยุทธ์ การตลาด การลงทุน การระดมทุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ การหาช่องว่างทางธุรกิจ การสร้างเครือข่ายพันธมิตร

การ Exit จากธุรกิจเดิมและสร้างธุรกิจใหม่

 

ตลอดจนเชิญผู้กำหนดนโยบาย (Policy Makers & Regulators) มาร่วมแลกเปลี่ยน ประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้ผู้ร่วมหลักสูตรได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเพื่อต่อยอดชีวิตและธุรกิจ  ขึ้นสู่ระดับสูงสุดในโลกยุคใหม่ ที่กำลังถาโถมเข้าสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว

“ยิ่งให้ ยิ่งได้”

ประวัติศาสตร์สอนเราว่ายิ่งเราสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาและแก้ปัญหา ให้ผู้คนได้มากเท่าไร แรงกระเพื่อมดีๆย่อมส่งกลับมาถึงตัวเรา และสังคม ในภาพรวมมากขึ้นเท่านั้น และนั่นคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศอย่างแข็งแรง และมั่นคง

Don’t count the things you do.

Do the things that count.

การเติบโต (Growth) คือหัวใจสำคัญของการสร้างธุรกิจในยุคใหม่

“Zig Ziglar”

Disruptive

หลักสูตรที่จะทำให้คุณ “ปฏิวัติ” ความคิด พลิกรูปแบบการทำธุรกิจจากเดิม

ให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ และไปได้ไกลในระดับโลก

Design

หลักสูตรที่ “ออกแบบ” มาเพื่อคนพิเศษเช่นคุณโดยเฉพาะ

ครบถ้วนทั้งองค์ความรู้ (Knowledge) ในการสร้างธุรกิจ

การลงทุนและสายสัมพันธ์ (Network) กับกลุ่มคนที่มีศักยภาพสูง ในการเติบโตจากทุกวงการ โอกาสพิเศษที่สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดรับคนสำคัญ

ที่ถูกคัดสรรมาแล้วเช่นคุณเท่านั้น

Dare to Do

หลักสูตรที่จะทำให้คุณ “กล้าที่จะลงมือทำ” โดยมีเหล่าผู้เชี่ยวชาญ

(Executive Coach) นักลงทุนและพันธมิตร ที่พร้อมสนับสนุนคุณ

ตลอดเส้นทาง การสร้างธุรกิจ

Definite

หลักสูตรที่จะทำให้คุณ “ชัดเจน” ในการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ

แนวทางการสรรค์สร้างธุรกิจใหม่ เปิดกว้าง หลากมุมมองในการลงทุน

ที่จะทำใ้ห้คุณมีทางเลือกชั้นดี ในการสร้างธุรกิจชีวิตและการลงทุน

ที่ต่างไปจากเดิม

Dedicated

หลักสูตรที่ “ทุ่มเท” ในการคัดสรร และเรียนเชิญเหล่านักคิด นักธุรกิจ นักบริหาร

นักลงทุน ชั้นนำของประเทศไทยทั้ง Startup, Corporate, Creative SMEs

และ Social Enterprise รวมทั้งสิ้น 15 คลาส กว่า 30 การบรรยาย

พร้อม Preparation Class, Workshop และ Hackathon เพื่อให้คุณและเพื่อนร่วมคลาส

ที่คัดสรรมาแล้ว สามารถสร้างกลยุทธ์และปั้นธุรกิจใหม่ ให้เกิดขึ้นได้จริงๆ

ดี

หลักสูตรนี้มี “ดี” กว่าที่คุณได้อ่านหรือฟังจากที่ใด มาพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเอง

- เหมาะกับใคร -

DSTARTUP คือหลักสูตรต้นแบบ ที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด

“ALL ABOUT STARTUP”

เพื่อเรียนรู้ทุกมิติการสร้างและลงทุนในธุรกิจแบบติดเทอร์โบ

• นักธุรกิจ SMEs ที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจ Startup

• ทายาทธุรกิจที่อยากเปลี่ยนสู่ธุรกิจใหม่

• นักลงทุน ที่มองหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ
   ที่น่าสนใจ อยากเข้าใจ Startup

• ผู้บริหารในองค์กรชั้นนำที่ต้องการก้าวทันโลก
   ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ให้ถูก Disrupt

• ผู้คนทั่วไป ที่มี Idea ในการสร้างธุรกิจ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดเรียนรู้ และมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง หลักสูตรนี้จะทำให้ทั้ง  “ชีวิต ธุรกิจ คอนเนคชั่น และการลงทุน” ของคุณทะยานขึ้นจากจุดที่ดีอยู่แล้ว ไปสู่จุดที่ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเดิม

Module

คลาส

การบรรยาย & Workshop

กิจกรรมต่างจังหวัด

Demo Day

พันธมิตร

ถ่ายทอดผ่านแนวคิดและประสบการณ์ของ “ตัวจริง” จากทุกวงการ เพื่อสร้างและสนับสนุนให้คุณก้าวสู่การเป็นบุคคลชั้นนำ

ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดของประเทศและแข่งขันได้ในระดับสากล

หมายเหตุ : ด้วยหลักสูตรนี้ เน้นประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และการทำได้จริง จึงมีความจำเป็นในการ ต้องจำกัดจำนวนที่นั่งของผู้เข้าร่วมโครงการ และอาจต้องมีการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมที่เหมาะสม เพื่อคุณภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าร่วม โครงการทุกท่าน

- วัตถุประสงค์หลักสูตร -

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ (Knowledge) และมีความเข้าใจในศาสตร์และเทคนิค ของการสร้างและลงทุนใน Startup, Creative SMEs และ Social Enterprise อย่างหลากหลายและครบกระบวนการ

เพื่อสร้างสังคมของคนมีวิสัยทัศน์ และตัวจริง ในแวดวง Startup
ที่ไม่เพียงคุณจะได้ทั้งคอนเนคชั่น
(Network) ในระดับ God Father ของวงการ แต่มันจะนำไปสู่การขยายตัวของการลงทุน จากภาคเอกชนและเศรษฐกิจของประเทศไทยที่แข็งแรงมากขึ้น

สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Startup Ecosystem) ที่พร้อมให้ผู้เข้าอบรม สามารถสร้างธุรกิจให้เกิดได้จริง พร้อมมีผู้สนับสนุนทุกด้าน ทั้งแหล่งเงินทุน และที่ปรึกษา

สร้างธุรกิจจริง (Real Project) เปิดโอกาสให้คุณระดมสมอง ระเบิดแนวคิด สร้างไอเดียธุรกิจร่วมกับกลุ่มพันธมิตร ที่ถูกเลือกสรร เพื่อปั้นธุรกิจ ให้เป็นจริงในชั่วข้ามคืน สัมผัสประสบการณ์การทำ Startup Workshop, Hackathon, การทำโครงการธุรกิจจริงเพื่อแข่งขันการนำเสนอ (Pitching Competition) ในงาน Demo Day ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมสร้างโอกาส การระดมทุนผ่านทั้ง Crowdfunding และเหล่านักลงทุนตัวจริงจากหลากวงการ

เพื่อขยายประสบการณ์ สร้างความเข้าใจ และได้รับแรงบันดาลใจ

ใหม่ๆ เพื่อพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ (Great Opportunities) ทั้งในการสร้างธุรกิจ ที่แตกต่างจากเดิม หรือการลงทุนในบริษัท SMEs และ Startupทั้งในประเทศไทย และนานาชาติ

 

เพื่อกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือกัน (Collaboration) และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างเพื่อนๆ และรุ่นพี่ #DSTARTUP

ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มคนคุณภาพทั้งเจ้าของกิจการ SMEs, Startup, นักลงทุน, ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารองค์กรชั้นนำ

แบ่งออกเป็น 6 Module หลัก ได้แก่

6 MODULE

Module 1 : Startup Mindsets

ปูพื้นฐาน ปรับแนวคิด

1.1 Dream BIG!!

1.2 Dare to Do

1.3 Transform SMEs to be STARTUP

1.4 Real life when shit hit reality

 

Module 2 : Toolsets

เครื่องมือเปลี่ยนโลก

2.1 Design Thinking

2.2 Business Model

2.3 Trends

2.4 Technology Enable

Module 3 : Execution

เมื่อลงมือทำ ต้องทำให้เป็น

3.1 Lean Startup

3.2 Human centered design UX/UI

3.3 Prototyping

3.4 Measure

3.5 Growth Hacking

3.6 Intellectual Property

 

Module 4 : Accelerate

เร่งการเติบโตธุรกิจ แบบก้าวกระโดด

4.1 Company Structure

4.2 Pitching Process

4.3 Funding and Fundraising

4.4 Term sheet and terms

4.5 Due Diligence

4.6 Scaling Mindset

Module 5 : Startup Investment

การหาแหล่งเงินทุนและการลงทุน

5.1 Angel Investment

5.2 VC

5.3 CVC

 

Module 6 : Exit & Expansion

ออกจากธุรกิจอย่างเป็นตำนาน

6.1 Prepare for M&A

6.2 Prepare for Listing

6.3 Life after Exit

The secret of getting ahead is getting started.

อย่าปล่อยให้ธุรกิจคุณถูก “Disrupt” และหายไปโดยไม่รู้ตัวเพราะก้าวไม่ทันโลก

“Mark Twain”

รายละเอียดการอบรม

ระยะเวลาการอบรมและค่าธรรมเนียม

รับสมัคร : วันนี้ - 28 กรกฎาคม 2560

Register :  www.dstartupbyspu.com

อบรม :       ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึง 19 ธันวาคม 2560

อบรมวันธรรมดา (วันอังคาร) เวลา 13.00-18.30 น.

จำนวน 15 ครั้ง + กิจกรรมต่างจังหวัด 2 ครั้ง

สถานที่อบรม :  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห้อง Auditorium ชั้น 14 อาคาร 11 ที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์ มัลติมีเดีย และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

185,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ตลอดโครงการ (รวมเดินทางต่างจังหวัด 2 ครั้งแล้ว)

 

พิเศษ!!! มอบทุนเริ่มต้น (Seed Money)

สำหรับผู้ชนะเลิศใน Demo Day รวม 1,500,000 บาท *

(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

* ทุนให้เปล่า (Grant) 1,000,000 บาท และ ทุนแลกหุ้น (Equity Base) 500,000 บาท

* รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รูปแบบการเรียนรู้

 • มุ่งเน้นการถ่ายทอดประสบการณ์ วิธีคิด และมุมมองจากวิทยากร
 • การถามคำถามและตอบสดในห้องอบรม
  (Question and Answer)
 • Workshop & Hackathon

 

กิจกรรมในหลักสูตร

 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ (กิจกรรมต่างจังหวัด)
 • กิจกรรม Hackathon สัมผัสประสบการณ์ปั้นแนวคิดธุรกิจจริงใน 48 ชม. (กิจกรรมต่างจังหวัด)
 • กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ของผู้เข้าอบรมในเย็นวันธรรมดา
 • หลากหลาย Workshop การสร้างธุรกิจ และการลงทุน
 • Pitching Competition และการระดมทุนจริง ผ่านหลากหลาย Platform
 • Demo Day
 • กิจกรรมการดูงาน Startup ชั้นนำในต่างประเทศ (Optional)

Executive Coach

คุณปกรณ์ บุญฤทธิ์ธงไชย

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

(Brand Strategist)

คุณมงคล ผอบนาง

CEO & Co-Founder, WASHCOIN

คุณศรัญญา เสนสุภา

ที่ปรึกษาธุรกิจ เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์

If you don’t give up, you still have a chance.

เราทุกคนเกิดมาเพื่อชนะแต่การจะคว้าชัยชนะ

มาได้นั้นเราต้องรู้จักวางแผน เตรียมพร้อม

และมุ่งหวังที่จะสามารถ คว้าชัยชนะนั้นได้

“Jack Ma”

Contact : หลักสูตร DSTARTUP

อาคาร 11 ชั้น 12A มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน

เลขที่ 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.dstartupbyspu.com

dstartupbyspu@spu.ac.th ; dstartupbyspu@duriancorp.com

facebook.com/dstartupbyspu

0-2579-1111 ต่อ 1053

090-957-7152

081-817-8144

061-549-0666

082-669-5000

@dstartupbyspu

Copyright © Duriancrop All Rights Reserved.